องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
 


สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ประชุมชื้แจงแนวทางการดำเนินงานการบูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง


วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม  2564  นางอุบลทิพย์  เพชรชู  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 (สสว.6) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สสว.6 พร้อมด้วยหน่วยงาน One Home จังหวัดบึงกาฬลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานการบูรณาการสร้งเสริมชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ตำบลนาสะแบง ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร่วนตำบลนาะสแบง  อำเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ

2024-02-23
2024-01-15
2024-01-05
2023-07-27
2023-07-03
2023-01-14
2023-01-05
2022-02-24
2022-02-23
2021-12-02