องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

ขยายความเจริญสู่พื้นที่การเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิต  
อาชีพมั่นคง ดำรง ประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ
 ประชาชนมีความรู้  คู่การดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2  การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 3 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

พันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจที่ 7  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลัง  ให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล

พันธกิจที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมือง  อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรืออุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ

พันธกิจที่ 9  ส่งเสริมและพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว