องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
กองคลัง

     
   นางจีรวรรณ  บุญครอง  
   ผู้อำนวยการกองคลัง  

 นางเสาวภา   ลานรอบ นางสาวเนตรณภา  ศรีสว่าง
 นางสาววิยะดา บัวระพา
นายกนกศักดิ์  แสงเพชร
 นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางนุชรา มงคลเคหา นางสาวภาณุมาศ กาดนอก -ว่าง- -ว่าง-
  เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
 ผช.จนท.พัสดุ
       
 นางสาวทิพากร  สลัดกลาง
     
 ผช.จพง.การเงินและบัญชี