องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

   
  จ่าสิบตรีกิตติกร  กองโพธิ์  
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสุภาพร  พดาเวช
น.ส.เย็นฤดี  พรหมบิน
 -ว่าง- พันจ่าโทสมชาติ  เรืองภวา
นางพนิตตา  สุวรรณเขต
  เจ้าพนักงานธุรการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุวิมล แก้วเมิน
นายธีรวุฒิ สาแก้ -ว่าง-
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
   
 
       นายราชันต์  จันทร์เทพ นายทรงสิทธิ์ รัตนพลแสน
       พนง.ขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
         
         นายประสงค์  กลาหงส์
         พนง.ขับรถกู้ชีพ