องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการประชาชน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ + นายประยูญ มงคลนำ
  ตำแหน่ง + นายก อบต.
  โทรศัพท์ + 083-3360104
  อีเมล์ + admin@nasabang.go.th
 
  ชื่อ +

นางสาวสุนา  เดชรักษา

  ตำแหน่ง + รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต
  โทรศัพท์ + 042-490978
  อีเมล์ + admin@nasabang.go.th
 
 
  ชื่อ +

 นางสาวสุนา  เดชรักษา

  ตำแหน่ง + รองปลัดอบต.
  โทรศัพท์ + 042-490978
  อีเมล์ + admin@nasabang.go.th
 
  ชื่อ + จ่าสิบตรีกิตติกร  กองโพธิ์
  ตำแหน่ง + นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 042-490978
  อีเมล์ + admin@nasabang.go.th
 
 
  ชื่อ +  นางจีรวรรณ  บุญครอง
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 042-490978
  อีเมล์ + admin@nasabang.go.th
 
  ชื่อ + นายวิสูจน์   ลานรอบ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนโยธา
  โทรศัพท์ + 042-490978
  อีเมล์ + admin@nasabang.go.th
 
  ชื่อ +

  นายทองมี  พลสิม

  ตำแหน่ง +  นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 042-490978
  อีเมล์ + admin@nasabang.go.th