องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
 


รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง มอบหมายให้ 1.นางสาวสุนา เดชรักษา รองปลัด 2.จ.ส.ต.กิตติกร กองโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 3.นางสาวเย็นฤดี พรหมบิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าฯ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้