องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
 


ต้อนรับคณะประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศประจำปี 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง นำโดยนายประยูญ มงคลนำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการประจำ ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน ตัวแทนผู้นำกลุ่มในชุมชน ตัวแทนหน่วยงานที่อยู่เขตพื้นที่ ตัวแทนผู้นำศาสนา ให้การต้อนรับพบปะพูดคุยสนทนากับองค์กรในพื้นที่เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 จากสถาบันพระปกเกล้า โดยมอบหมายให้คณะสังคมสงเคราะห์ศาสาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการประเมิน เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน