องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการประชาชน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอ       ศรีวิไล  ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีวิไล  ถึงเขตตำบล  8  กิโลเมตร  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ห่างเขตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ  ประมาณ  39  กิโลเมตร

เนื้อที่

โดยประมาณ  จำนวน  75.14  ตารางกิโลเมตร  หรือ  จำนวน  46,965  ไร่

ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปตำบลนาสะแบง  เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีหนองน้ำตามธรรมชาติ  เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม  ลักษณะหมู่บ้านตั้งอยู่เป็นกลุ่ม ๆ  ระยะห่างกันโดยเฉลี่ย  2  กิโลเมตร

ทิศเหนือ           อาณาเขตติดต่อกับตำบลศรีวิไล  และตำบลนาสิงห์ 

ทิศใต้                อาณาเขตติดต่อกับตำบลนาแสง  อำเภอศรีวิไล  และตำบลป่งไฮ  อำเภอเซกา

ทิศตะวันออก     อาณาเขตติดต่อกับตำบลชัยพร  อำเภอบึงกาฬ

ทิศตะวันตก       อาณาเขตติดต่อกับตำบลชุมภูพร  อำเภอศรีวิไล  และตำบลป่าแฝกอำเภอพรเจริญ

จำนวนหมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.  เต็มทั้งหมู่บ้าน  9  หมู่  ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านนาสะแบง  หมู่ที่ 2 บ้านนาสะแบงทุ่ง  หมู่ที่ 3 บ้านนาสะแบงสามัคคี

หมู่ 4 บ้านหนองจิก  หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวงาม  หมู่ 6 บ้านหนองบัวเงิน

หมู่ 7 บ้านโนนสว่าง  หมู่ 8 บ้านสันทรายงาม  หมู่ 9 บ้านใหม่ชมภู

จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต. เต็มบางส่วน    -     หมู่ได้แก่หมู่ที่      -

ท้องถิ่นอื่นในตำบล

            -  จำนวนเทศบาล           -           แห่ง

            -  จำนวนสุขาภิบาล        -           แห่ง

 1.6 ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น  6,335  คน  แยกเป็นชาย  3,182  คน  หญิง  3,153  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  84.30  คน/ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน  1,909  หลัง  (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2558  จากทะเบียนราษฎร์)